Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

KTH-Concepts CommV

Jarlicious

Renbaanstraat 13   9810 Nazareth  Belgium

info@jarlicious.be

+32488233171

KBO BE0776.919.916

RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce webshop van Jarlicious, een CommV met maatschappelijke zetel te Renbaanstraat 13 – 9810 Nazareth – België, BTW BE 0776.919.916, RPR Gent, (hierna ‘Jarlicious’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.jarlicious.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door KTH-Concepts CommV aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten en zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat het online aanbod en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jarlicious niet. Jarlicious is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Jarlicious is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, ingrediënten, allergenen beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Jarlicious. Jarlicious kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen & betalingen

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. Jarlicious verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van Jarlicious te kennen en te aanvaarden. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. Jarlicious behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Jarlicious onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald product. Jarlicious en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website zijn opgenomen. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is het Nederlands. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen, ofwel via email info@jarlicious.be .

De prijs verschuldigd door de klant is de prijs zoals op de orderbevestiging weergegeven.

Bijkomende kosten, zoals in voorkomend geval leveringskosten, worden steeds afzonderlijk vermeld. Online bestellingen via de webshop van Jarlicious dienen onmiddellijk betaald te worden via de aangeboden online betaalinstrumenten. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De klant is Jarlicious die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Jarlicious worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen van Jarlicious zijn vrij van verplichtingen. Jarlicious kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Jarlicious behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst.

Voor de online betalingen doet Jarlicious een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Jarlicious heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Jarlicious niet gehouden tot levering of uitvoering zolang de online bestelling niet integraal is betaald.

Door het plaatsen van een online bestelling aanvaardt de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Jarlicious.

Professionele klanten die bestellingen plaatsen voor professioneel gebruik kunnen tijdens de checkout een factuur aanvragen. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd indien dit bij aangetekend schrijven gebeurt binnen een termijn van tien werkdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.

Jarlicious is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

De klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering te betalen. Bij het ontvangen van de betaling online zal de bestelling geleverd worden op de door de klant aangeduide leverdatum en/of locatie. Bij niet-betaling behoudt Jarlicious zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt Jarlicious zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Betaling(en) via het online platform zijn mogelijk met onderstaande betalingsmodaliteiten. Vragen m.b.t. betalingen kunnen tevens gesteld worden via info@jarlicous.be  

Bancontact via Mollie

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Producten worden enkel geleverd in de gebieden en/of afhaalpunten waarvoor Jarlicious de bestelling aanvaardt of anders door beiden schriftelijk overeengekomen. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdsframe dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De klant dient ervoor te zorgen dat de levering kan gebeuren hetzij op het aangegeven adres, hetzij bij een buur. Indien de goederen op vermelde adressen niet kunnen afgeleverd worden, zullen zij afgezet worden voor de deur van het opgegeven leveringsadres. Op dat ogenblik gaat de eigendom en het risico over. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Jarlicious heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. Jarlicious neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Jarlicious verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Voor zover bij wet toegelaten, is Jarlicious niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

Producten besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in de gebieden, Jarlicious-afhaalpunten of op de afgesproken locatie na onderling akkoord waarvoor Jarlicious de bestelling aanvaardt

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan info@jarlicious.be .

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Jarlicious staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

De klant kan in geen geval aanspraak maken op vrijwaring door Jarlicious voor:

Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of een derde, ongeacht of dit werd veroorzaakt door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid;

Problemen met de versheid of kwaliteit van producten die te wijten zijn aan:

     (a) Consumptie na de aangeduide houdbaarheidsdatum of de normale verbruiksperiode van de producten;

     (b) Bewaring in onaangepaste omstandigheden (onder meer op vlak van koeling, vochtigheid of externe geuren), in een onaangepaste verpakking of na het openen van de verpakking;

(iii) Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de klant na de vaststelling van een gebrek;

(iv) Beweerde gebreken gebaseerd op subjectieve gegevens, zoals persoonlijke smaak of voorkeuren;

(v) Allergische of andere reacties naar aanleiding van de consumptie van de producten;

(vi) Schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de klant voldoende diligent zou hebben gehandeld om de schade te beperken;

(vii) Schade veroorzaakt door overmacht

(viii) Onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, imagoschade, inkomstenderving, omzetverlies, schade aan derden e.d.m.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Jarlicious was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Jarlicious.

 Artikel 7: Herroepingsrecht

 Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen door de klant aangezien het de aankoop van snel bederfbare en beperkt houdbare goederen betreft. (artikel VI 53 Wetboek van economisch recht).

 Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Jarlicious is bereikbaar op het telefoonnummer +32 488 233 171, via e-mail op info@jarlicious.be . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Jarlicious beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Jarlicious zich het recht voor de niet (volledig) betaalde producten niet te leveren.

 Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, KTH-Concepts, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals voor leveringen en facturen. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Jarlicious. Jarlicious zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen, of zij in geval van wanbetaling genoodzaakt wordt deze door te geven aan een incassobureau. De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van Jarlicious. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan via email info@jarlicious.be .

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan KTH-Concepts, Renbaanstraat 13 – 9810 Nazareth – België, info@jarlicious.be , kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot KTH-Concepts, Renbaanstraat 13 – 9810 Nazareth – België, info@jarlicious.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

 Artikel 11: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie policy.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Jarlicious om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Jarlicious. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken te Gent, afdeling Gent of de vredegerechten van het vierde kanton te Gent bevoegd.