Betalen

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. Jarlicious verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.
De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk.
Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van Jarlicious te kennen en te aanvaarden. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
Jarlicious behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Jarlicious onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald product.
Jarlicious en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen.
Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website zijn opgenomen.
De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is het Nederlands. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.
Indien iets in het aanbod of na bestelling onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen, ofwel via e-mail info@jarlicious.be .
De prijs verschuldigd door de klant is de prijs zoals op de orderbevestiging weergegeven.
Bijkomende kosten, zoals in voorkomend geval leveringskosten, worden steeds afzonderlijk vermeld.
Online bestellingen via de webshop van Jarlicious dienen onmiddellijk betaald te worden via de aangeboden online betaalinstrumenten.
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De klant is Jarlicious die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld.
Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Jarlicious worden gecorrigeerd.
Alle aanbiedingen van Jarlicious zijn vrij van verplichtingen. Jarlicious kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Jarlicious behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst.

Voor de online betalingen doet Jarlicious een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren.
De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Jarlicious heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant.
De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Jarlicious niet gehouden tot levering of uitvoering zolang de online bestelling niet integraal is betaald.
Door het plaatsen van een online bestelling aanvaardt de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Jarlicious.
Professionele klanten die bestellingen plaatsen voor professioneel gebruik kunnen tijdens de checkout een factuur aanvragen. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd indien dit bij aangetekend schrijven gebeurt binnen een termijn van tien werkdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.
Jarlicious is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
De klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering te betalen. Bij het ontvangen van de betaling online zal de bestelling geleverd worden op de door de klant aangeduide leverdatum en/of locatie. Bij niet-betaling behoudt Jarlicious zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt Jarlicious zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
Betaling(en) via het online platform zijn mogelijk met onderstaande betalingsmodaliteiten. Vragen m.b.t. betalingen kunnen tevens gesteld worden via info@jarlicous.be

*Bancontact via Mollie
De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.